POP Pankki Bonum Pankin verkkosivujen käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Bonum Pankki Oyj:n (jäljempänä Pankki) verkkosivujen (jäljempänä Palvelu) käyttämiseen. Lue käyttöehdot huolellisesti läpi ennen Palvelun käyttämistä. Palvelun osat voivat sisältää näiden käyttöehtojen lisäksi ensisijaisesti sovellettavia erityisiä ehtoja.

Käyttämällä Palvelua hyväksyt käyttöehdot itseäsi sitoviksi.

Palvelu ja sen sisältämä oleva informaatio on suunnattu yksinomaan Suomeen.

1. Pankkia ja palveluntarjoajia koskevat tiedot

Pankkia koskevat tiedot:
Nimi: Bonum Pankki Oyj
Kotipaikka: Espoo
Osoite: Hevosenkenkä 3, 02600 Espoo
Y-tunnus: 2192977-5
Puhelin: +358 10 4233 710

Pankin toimintaa valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 HELSINKI, puhelin +358 9 831 51.

Palvelussa voidaan tarjota myös ulkopuolisten palveluntarjoajien tarjoamia palveluja. Tällaisten palveluntarjoajien tiedot ilmenevät palvelusopimuksesta tai palveluntarjoajan julkaisemasta muusta materiaalista.

2. Palvelussa annettava informaatio

Palvelussa annettu informaatio on yleisluonteista eikä sitä voida missään tilanteessa pitää osto- tai myyntikehotuksena, neuvona tai suosituksena, ellei nimenomaan ole toisin ilmoitettu. Palvelussa annettua informaatiota ei voida missään tilanteessa pitää sen antajaa sitovana tarjouksena, ellei erikseen ja nimenomaisesti ole toisin mainittu. Pankin tai palvelutarjoajan kanssa tehtävät oikeustoimet perustuvat aina erilliseen sopimukseen.

3. Palveluntarjoajan tai kolmannen tuottama tieto

Pankki ei vastaa palvelutarjoajan tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista eikä palveluntarjoajan tarjoamista tuotteista tai palveluista.

Palvelusta voi päästä linkin kautta kolmannen osapuolen verkkosivuille. Nämä linkit on tarkoitettu vain informatiivisiksi. Pankki ei vastaa näiden kolmansien osapuolten verkkosivuista, niiden tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista tai niiden välityksellä tarjottavista tuotteista tai palveluista.

4. Immateriaalioikeudet

Palvelun omistusoikeus sekä tekijänoikeus ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Pankille tai erikseen ilmoitetulle kolmannelle taholle. Kaikki oikeudet on pidätetty. Näiden sivujen sisällön tai osan julkaiseminen, kopioiminen tai muunlainen hyödyntäminen ilman Pankin tai muun oikeudenhaltijan lupaa on kielletty. Aineistoa saa käyttää Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on ilmoitettava lähde.

5. Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista Palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista.

Käyttäjä vastaa täysimääräisesti Pankille tai kolmannelle lain, hyvän tavan tai näiden ehtojen vastaisella Palvelun käyttämisellä aiheuttamastaan vahingosta.

6. Pankin vastuun rajoitukset

Pankki ei anna näille Palvelun sisällölle mitään takuuta eikä vastaa Palvelun sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai Palvelun kautta saavutettavien tietojen soveltuvuudesta erityiseen tarkoitukseen. Pankki ei vastaa Palvelussa annetun neuvonnan perusteella tehtyjen toimien taloudellisesta tuloksesta, verovaikutuksista eikä sijoittamiseen liittyvästä riskistä.

Pankki ei takaa, että Palvelu toimii virheettömästi ja keskeytyksettä. Pankki ei vastaa tietoliikenteessä olevan häiriön taikka tietojärjestelmissä olevien virheiden tai haitallisten ohjelmien aiheuttamista vahingoista.

Pankki ei vastaa kuluista, menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat Palvelun käyttämisestä. Pankki ei vastaa kuluista, menetyksistä tai vahingoista siinäkään tapauksessa, että sillä olisi ollut tieto Palvelussa olevasta virheestä

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata eikä Pankki vastaa avoimessa tietoverkossa lähetetyistä viesteistä aiheutuneista vahingoista.

7. Palvelun muutokset

Pankilla on oikeus, milloin tahansa ilman, että se siitä etukäteen erikseen ilmoittaa, muuttaa näitä käyttöehtoja, Palvelun sisältöä, ulkoasua ja saatavuutta sekä Palvelun käyttämiseksi tarvittavien laitteiden vaatimuksia tai estää pääsy Palveluun tai lakkauttaa Palvelu.

8. Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.