Behandling av personuppgifter och registerbeskrivning

Bonum Bank Abp (härefter Banken) behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och kreditinstitutslagstiftningen och sörjer för övrigt för att integritetsskyddet och banksekretessen iakttas vid behandlingen av personuppgifter. Banken behöver personuppgifter för att kunna utföra tjänsterna och idka verksamheten. Kunduppgifterna fås av kunden själv eller hans representanter eller inhämtas från offentliga register som förs av myndigheter samt kreditupplysnings- och kundstörningsregister. Banken använder också personkreditupplysningar i de fall tjänsten eller produkten kräver det. Kreditupplysningarna hämtas från Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister Dessutom använder Banken sina kundregister vid marknadsföring som riktas till kunderna.

Om en affärs- eller tjänstetransaktion så kräver, kan Banken spela in samtal och spara meddelanden i syfte att säkerställa innehållet i meddelandena.  Banksekretessen begränsar överlåtelsen av de uppgifter som Banken besitter, förutom om den person som uppgifterna gäller har gett sitt samtycke till att uppgifter överlåts eller i fall där lagen kräver detta.

Om en person som finns i registret, vill kontrollera vilka uppgifter om honom som har registrerats, skall en skriftlig, egenhändigt undertecknad kontrollbegäran framföras till Banken. Den registrerade har rätt att kräva att en felaktig personuppgift i registret rättas till, tas bort eller kompletteras. Den registrerade har rätt att förbjuda Banken att behandla personuppgifterna för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknadsforskning och gallupar.

Dataombudsmannen styr, övervakar och ger råd om behandlingen av personuppgifter. Kontaktinformationen till dataombudsmannens byrå är:

Albertsgatan 25 A, PB 315, 00181 Helsingfors, telefon 029 56 16670; e-mail: tietosuoja(a)om.fi

Den registerbeskrivning som avses i personuppgiftslagen finns att tillgå på Bankens webbsidor.

Registerbeskrivning