Användningsvillkor för Bonum Banks nätsidor

Dessa användningsvillkor tillämpar användningen av Bonum Bank Abp:s (nedannämd Bank) nätsidor (nedannämd tjänst). Läs noggrant igenom användningsvillkoren innan användning av tjänsten. Delar av tjänsten kan innehålla förutom användningsvillkoren, huvudsakligen speciellt tillämpade villkor.

Genom att använda tjänsten samtycker ni till arbetsvillkoren.

Tjänsten och dess innehåll är riktat uteslutande till Finland.

1.Information angående Banken och tjänsteleverantörer

Namn: Bonum Bank Abp

Hemort: Esbo

Adress: Hästskon 3, 02600 Esbo

FO-nummer: 2192977-5

Telefon: +358 10 4233 710

Bankens verksamhet övervakas av Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 HELSINGFORS, telefon +358 9 831 51

I tjänsten kan även erbjudas tjänster av externa tjänsteleverantörer. Dessa tjänsteleverantörers kontakter finner man i serviceavtalet eller annan material publicerad av tjänsteleverantören.

 

2. Informationen i tjänsten

Informationen i tjänsten är allmänt och kan under inga omständigheter betraktas som köp- eller försäljnings uppmaning, råd eller rekommendation, såvida inget annat uttryckligen angetts. Informationen i tjänsten kan under inga omständigheter betraktas som ett bindande erbjudande inför givaren, såvida inte skilt och uttryckligen annat anges.  De rättsliga åtgärderna som utförs av Banken och tjänsteleverantören, består alltid av ett separat avtal.

3. Information framställd av tjänsteleverantören eller tredje parten

Banken ansvarar inte för material som är framställd eller publicerad av tjänsteleverantören eller för produkter eller tjänster som erbjuds av tjänsteleverantören.

Från tjänsten kan man komma via länken till tredje partens nätsida. Dessa länkar är avsedda för informativt bruk.  Banken ansvarar inte för dessa tredje partens nätsidor, deras framställda eller publicerade material eller varor och tjänster som erbjuds genom deras förmedling.

4. Immaterialrättigheter

Tjänstens ägande- och författarrätt och alla andra immaterialrättigheter hör till Banken eller till respektive tredje part. Alla rättigheter är reserverade. Publicering, kopiering eller annan form av utnyttjande av dessa sidors innehåll utan Bankens eller annan rättighetshavares tillstånd, är förbjudet. Materialet är tillåtet att använda enligt Finska lagen om upphovsrätt (404/1961).  Vid utlåning av materialet, bör man informera källan.

5. Användarens ansvar

Användaren ansvarar för skaffandet av nödvändig anordning, programvaror, datakommunikationer och underhåll, för att använda tjänsten samt andra kostnader, som uppkommer vid användningen av tjänsten.

Användaren ansvarar fullständigt för Banken eller tredje parten, enligt lagen, god sed eller i strid med dessa villkor i användningen av tjänsten för eventuella skador.

6. Begränsningar för Bankens ansvar

Banken överlåter inte garantier av något slag till tjänstens innehåll och ansvarar inte för innehållets riktighet, tillförlitlighet eller de åtkomliga informationernas tillämplighet via tjänsten, för ett specifikt ändamål. Banken ansvarar inte för ekonomiska resultat, skatteeffekter eller risker angående investeringar, baserade på rådgivande av tjänsten.

Banken garanterar inte att tjänsten fungerar felfritt och utan avbrott. Banken ansvarar inte för störningar i trafiken eller skador orsakade av fel i informationssystemen eller skadliga program.

Banken ansvarar inte för kostnader, förluster eller skador, som orsakas till följd av användningen av tjänsten. Banken ansvarar inte heller för kostnader, förluster eller skador i det fallet att Banken varit medveten om felet i tjänsten.

E-post meddelandens konfidentialitet, som skickas i öppet informationsnätverk, kan inte garanteras och Banken ansvarar inte för skador orsakade av skickandet av meddelanden i öppet nätverk.

7. Ändringar i tjänsten

Banken har rätt till att när som helst, utan att i förväg informera, ändra på dessa användningsvillkor, innehåll av tjänsten, utseendet och tillgängligheten samt nödvändig anordnings krav för användning av tjänsten eller förhindra åtkomst till tjänsten eller avsluta tjänsten.

8. Lag tillämpning

Till dessa användningsvillkor tillämpas Finlands lag.